Nagu igas teiseski valdkonnas on hea koostöö viljaks hästi valminud lõpptulemus, niisamuti ka IT-sektoris. Peamine oht, mille ees sobiva IT-partneri otsingutel silmitsi seistakse, on jääda tagaplaanile ja kaotada ohjad, lõpetades suunataju hägunemisega. Usume ja teame, et seda kõike on lihtsasti võimalik vältida, tehes algus õigest otsast – õige algus tagab õige lõpptulemuse.
Mõistagi kannab olulist rolli ka osapoolte kindlustunde tekitamine projekti / äriidee toimivuses, oodatud kvaliteedis ning koostöösuhetes. Teisalt partneri võimekuses luua alternatiive ning olla kaasamõtleja.

Kuidas me alustame?

1. Kohtumine selgitamaks koostööd

Esimese kohtumise, olgu see reaalsel või virtuaalsel kujul, eesmärgiks on mõista ettevõtte sisu ning meie koostöö võimalikkust. Seejuures teeme kindlaks viisi, kuidas meie lahendused ja ideed sobituvad täitmaks ettevõtte soove ühel või teisel moel digitaalset pagasit arendada. Kohtumise lõppedes on mõlemale poolele selge, kuidas võiks meie koostöö toimida ning millised on mõlema osapoole ootused.

2. Materjalide koondamine ja analüüs

Mõistmaks juba detailsemal kujul eelseisvaid eesmärke, jagame projekti lähteülesande erinevateks väiksemateks osadeks. Alustades kliendi soovidest ning nõuetest, lõpetades olemasoleva (eelnevalt kogutud) info töötluse ning varasemalt kasutatud lahenduste võrdluspunktide loomisega. Faasi lõpus on mõlemapoolselt selgesti arusaadav, missugused on püstitatud probleemid ning nende võimalikud lahendused.

3. Kavandid ja võimalikud lahendused

Tuginedes eelmise punkti tulemustele, koostame plaani projekti elluviimiseks ning ühtlasi presenteerime võimalikke lahendusi / kavandeid, mis püstitatud eesmärke rahuldavad. Sealhulgas koostame tehniliste nõuete täitmiseks kava selle võimalike alternatiividega.

Loe lähemalt kuidas sünnib veebidisain siit.

4. Ideede kooskõlastamine, projekti arengukava ja ajaraamid

Koostöös kliendiga leiame kõige mõistlikuma teekonna soovitu loomiseks ning vastavalt sellele koostame projekti arengukava. See baseerub „meie moodi“ etapipõhisel arendusmetoodikal ning omab kindlaid verstaposte, luues hilisemas töös selge pildi projekti arengust. Teisisõnu jaotame projekti (sõltuvalt skoobist) etappidesse ning märgistame need kuupäevadega.

5. Koostöö sõlmimine ja töödega alustamine

Olles mõlemapoolselt arusaamal teineteise mõistmises ning sobivates lahendustes, arutame läbi tingimused kommunikeerimise, kontaktisikute, projektihaldustarkvara, vahepealsete kontrollide, eesmärkidele vastavuse määramise ja muude projekti positiivset kulgu mõjutavate aspektide osas. Alles nüüd saame väita kindlalt, et projekt on valmis teostuseks ja meie tiim valmis looma järgmise eduloo. 

Edasi läheb lihtsamalt

Läbides need eeltoodud põhilised etapid, on projektid saanud oodatud kuju ning täitnud oma eesmärke. Pärast projekti edukat sooritust jätkub enamasti tihe koostöö selle juurutamise ning edasiarendamise radadel. Tiim on elanud ennast projekti sisse, lõpetanud selle positiivse emotsiooniga ning hulga vahepeal kogunenud mõtetega, kuidas saaks veel paremini ja targemini.